Sản xuất, xuất nhập khẩu, dịch vụ, phổ biến phim điện ảnh và truyền hình